Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
กำหนดการประจำเดือน
กำหนดการประจำเดือน
กำหนดการประจำเดือน
MONTHLY SCHEDULE
DAILY SCHEDULE
ประกาศ วันนี้
*ตารางการเปิดทำการและข้อมูลทั้งหมดของสิ่งอำนวยความสะดวกใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สวนสนุกอาจทำการระงับเครื่องเล่นชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการซ่อมแซม การซ่อมบำรุง สภาพอากาศหรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่เห็นสมควร โปรดดูป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสวนสาธารณะสำหรับกำหนดการล่าสุด
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์