Water World
Water World Ocean Park Hong Kong
All you need for a pleasurable trip to Ocean Park.

บริการช่วยเหลือการต่อคิว

บริการช่วยเหลือการต่อคิวคืออะไร?

Ocean Park มุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์ด้านบริการให้แก่ผู้เข้าใช้บริการของเราทุกคน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการที่มีอุปสรรคไม่สามารถต่อคิวเครื่องเล่นหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในสวนสนุกได้ตามปกติอันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางร่างกายหรือจิตใจ ขอแนะนำบริการช่วยเหลือการต่อคิว Queue Assistance Service (QAS) เพื่อใช้บริการสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมายก่อน

ผู้มีสิทธิ์ได้รับ QAS มีใครบ้าง?

ผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถต่อคิวภายใต้สภาพแวดล้อมปกติได้เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านร่างกายหรือจิตใจ จะมีสิทธิ์ได้รับ QAS โดยต้องมีเอกสาร/หลักฐานที่ถูกต้องซึ่งออกโดยแพทย์ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง (เช่น โรงเรียนพิเศษเฉพาะด้าน) ที่แสดงถึงอุปสรรคความยากลำบากของผู้ใช้บริการในการเข้าคิว

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บริการที่มีความทุพพลภาพต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเพียง) จะได้รับสิทธิ์ QAS:
 • ภาวะอาการออทิสซึม (Autism Spectrum Disorder:ASD)
 • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder:ADHD)
 • ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
 • ภาวะเจ็บป่วยทางจิตใจ
โปรดทราบว่าความพิการที่ลงทะเบียนไว้ มิได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะมีอุปสรรคความยากลำบากในการเข้าคิวและมีคุณสมบัติสำหรับ QAS เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการสมัคร ผู้ใช้บริการที่สมัคร QAS จะต้องระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้รับบริการ QAS จะประสบในกรณีที่ทำการเข้าคิว

การสมัคร QAS ต้องทำอย่างไร?

 1. สมัครทางอีเมลก่อนการเข้าใช้บริการ
ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ ที่นี่ และส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ QAS@oceanpark.com.hkพร้อมแนบเอกสารยืนยันอุปสรรคความยากลำบากในการเข้าคิว จะมีการดำเนินการกับใบสมัครและจะทำการแจ้งสถานะด้วยการตอบกลับทางอีเมล ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ QAS จะได้รับหมายเลขอ้างอิงเพื่อใช้รับบัตรรับการดูแล (Care Card) ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในวันที่เข้าใช้บริการ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอสำหรับการดำเนินการกับใบสมัคร ผู้เข้าใช้บริการจะต้องส่งใบสมัครทางอีเมลอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าใช้บริการ Ocean Park
 
 1. การสมัครที่สวนสนุก
ผู้เข้าใช้บริการสามารถสมัครรับบริการ QAS ได้ที่สำนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในวันที่เข้าใช้บริการ ผู้เข้าใช้บริการต้องแสดงหลักฐาน/เอกสารที่ถูกต้องซึ่งออกโดยแพทย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกรอกใบสมัครเพื่อดำเนินการสมัครให้เสร็จเรียบร้อย ผู้เข้าใช้บริการที่มีสิทธิ์จะได้รับบัตรรับการดูแล เพื่อแลกรับสิทธิพิเศษในการจัดการเพื่อให้เข้าถึงเครื่องเล่นต่าง ๆ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ QAS คุณสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (852) 3923 2323 หรือ QAS@oceanpark.com.hk ในเวลาทำการของสวนสนุก

QAS ใช้งานอย่างไร? ที่นี่

ที่สำนักงานลูกค้าสัมพันธ์ จะออกบัตรรับการดูแลให้กับผู้เข้าใช้บริการที่มีสิทธิ์ได้รับบัตร จะมีการประทับตราที่มือเพื่อจุดประสงค์ในการระบุตัวตนที่เครื่องเล่นในกรณีที่จำเป็น
 
ผู้ถือบัตรรับการดูแลแต่ละคน (พร้อมผู้ติดตามสูงสุด 3 คน) มีสิทธิ์ใช้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงเครื่องเล่นก่อนจำนวน 10 ครั้ง การใช้สิทธิพิเศษสำหรับการเข้าถึงเครื่องเล่นก่อนในแต่ละครั้ง จะต้องแสดงบัตรรับการดูแลต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องเล่น ซึ่งจะเป็นผู้ทำเครื่องหมายการใช้สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องเล่นก่อนบนบัตรรับการดูแล จากนั้นผู้ดูแลเครื่องเล่นจะจัดการให้ผู้เข้าใช้บริการได้เล่นเครื่องเล่นก่อนตามลำดับ
 
บัตรรับการดูแลที่ออกโดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะใช้ได้ในวันที่ออกบัตรเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเป็นเงินสดได้

ฉันจำเป็นต้องสมัคร QAS ใหม่ทุกครั้งในการเข้าใช้บริการ Ocean Park หรือไม่

ใบสมัครแต่ละใบที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้รับหมายเลขอ้างอิงและจะมีผลอยู่ กรณีผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ QAS กลับมาใช้บริการที่สวนสนุกอีกครั้ง สามารถติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แจ้งชื่อพร้อมกับหมายเลขอ้างอิงสำหรับการออกบัตรรับการดูแลใบใหม่

ฉันมีสิทธิได้รับบัตรรับการดูแลกี่ใบ?

ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ QAS แต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับบัตรรับการดูแลหนึ่งใบต่อวัน ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะในวันที่ออกบัตรให้เท่านั้น

จะเกิดอะไรขึ้นหากทำบัตรรับการดูแลหาย/เสียหาย?

บัตรรับการดูแลที่สูญหายหรือเสียหายจะไม่ได้รับการเปลี่ยนหรือออกให้ใหม่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ผู้ใช้บริการที่มีอุปสรรคความยากลำบากในการเข้าคิวเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านร่างกายหรือจิตใจในวันที่เข้าใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการช่วยเหลือการต่อคิว (Queue Assistance Service : QAS)
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์รับบริการ QAS จะได้รับบัตรรับการดูแล (บัตร) และประทับตราที่มือ ผู้ใช้บัตรจะต้องแสดงบัตรรับการดูแล ณ สถานที่นั้น ๆ เพื่อรับสิทธิพิเศษในการจัดการเพื่อให้เข้าถึงเครื่องเล่นต่าง ๆ ผู้ใช้บัตรอาจถูกขอให้แสดงตัวตนพร้อมรูปถ่ายหรือตราประทับที่มือเพื่อตรวจสอบ
 3. ผู้ใช้บัตรแต่ละคนสามารถใช้บริการการสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเครื่องเล่นก่อนได้สูงสุด 10 ครั้งต่อวัน
 4. เมื่อแสดงบัตรที่เครื่องเล่น จะมีการทำเครื่องหมายบนบัตรที่ช่องทำเครื่องหมาย 1 ช่องเพื่อระบุการใช้สิทธิ์การเข้าถึงพิเศษ 1 ครั้ง
 5. ผู้ใช้บัตรแต่ละคนสามารถใช้บริการสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเครื่องเล่นเดียวกันได้ไม่เกิน 2 ครั้งและต้องไม่ติดต่อกันได้ เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่จะทำเครื่องหมายที่ช่องบนบัตรรับการดูแลตามจำนวนครั้งที่แลกรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเครื่องเล่นก่อน
 6. ผู้ใช้บัตรและผู้ติดตามที่มาพร้อมกันสูงสุด 3 คนสามารถใช้บริการสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเครื่องเล่นก่อนได้
 7. ผู้ใช้บัตรที่มีชื่อระบุบนบัตรจะต้องใช้บริการเครื่องเล่นเมื่อทำการแลกรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงก่อน
 8. จะมีการระบุวันที่บนบัตรและใช้ได้เฉพาะในวันที่เข้าใช้บริการเท่านั้น
 9. บัตรนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
 10. ไม่สามารถจำหน่ายบัตรและ/หรือสิทธิพิเศษในการเข้าถึงก่อนของบัตรได้
 11. จะไม่มีการออกบัตรใหม่ไม่ว่าในกรณีใด รวมถึงการสูญหายหรือเสียหาย
 12. จะไม่มีการยอมรับบัตรสำหรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงก่อน ในกรณีที่ข้อมูลบนบัตรลบเลือนหรือบัตรเสียหาย หรือมีการทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายทั้ง 10 ช่องครบแล้ว
 13. บัตรรับการดูแลไม่สามารถใช้ได้กับ จังเกิลออฟไจแอนท์ ปราสาทคาสเซิลออฟเรดด์ โปรแกรมโรงละครทั้งหมด มาสคอตมีทแอนด์กรี้ด ร้านขายของที่ระลึก เกมเสริมทักษะ ร้านอาหาร ซุ้มอาหาร และเครื่องเล่นที่มีค่าใช้จ่ายแยกต่างหาก  
 14. บัตรนี้ไม่รับประกันการเข้าถึงเครื่องเล่นได้ในทันที เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ของเราจะให้การช่วยเหลือผู้ใช้บัตรและผู้ติดตามสำหรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงก่อน
 15. สิทธิพิเศษในการเข้าถึงเครื่องเล่น/กิจกรรมที่ให้บริการที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมกิจกรรมตามฤดูกาลนั้น จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์
 16. QAS เป็นบริการเพื่อช่วยในการจัดการการต่อคิวเท่านั้น ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์รับบริการ QAS และผู้ติดตามจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของเครื่องเล่นทั้งหมด รวมถึงคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่
 17. เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจในการจัดการสำหรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงก่อนตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
 18. Ocean Park Hong Kong ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกวิธีการดำเนินการ ดำเนินการ หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของ QAS เป็นครั้งคราวโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิเสธการเข้าถึงหากมีการใช้บริการนี้ในทางที่ไม่เหมาะสม